วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ :D

คณะวิศกรรมศาสตร์ มข.
               ข้อมูลที่น่าสนใจ :)
"คณะวิศวะถือเป็นคณะที่มีสาขาให้เราเลือกเรียนมากมายเลยนะคะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เปิดสอนคณะนี้กันเกือบทั้งหมด ซึ่งบางทีแต่ละที่ก็จะมีสาขาที่มากน้อยต่างกัน มาดูกันสิว่าส่วนใหญ่แล้วมีเปิดสอนสาขาใดบ้าง" 

สาขาของคณะวิศวะมีอ่ะไรบ้างน่ะ ?
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรมมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ อาคารสูง โรงงาน ท่าอากาศยาน ถนน สะพาน อุโมงค์ใต้ดิน เขื่อน ฝายกั้นน้ำ ซึ่งมีแหล่งงานเป็นจำนวนมากตามบริษัทต่างๆ ได้แก่ บ.อิตัลไทย บ.ชิโนไทย เป็นต้น
วิศวกรด้านการบริหารและการควบคุมการก่อสร้าง
วิศวกรด้านสำรวจ การรังวัดและการจัดทำผังเมือง
วิศวกรออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำโรงงานและอาคารต่างๆ
วิศวกรสำรวจและบริหารงานด้านแหล่งน้ำและอุทกวิทยา
วิศวกรออกแบบและดูแลระบบไฮเวย์.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรประจำโรงงานทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกร ออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับทีมงานวิศวกรสาขาอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารและโรงงาน สำเร็จลุล่วงวิศวกรควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โรงแยกก๊าซ ปตท การรถไฟฟ้ามหานครวิศวกรปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
วิศวกรวางแผนการใช้พลังงานประจำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีแผนการประหยัดพลังงาน.

วิศวกรรมการเกษตร
จบออกมาก้อทำงานเกี่ยวกับการเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงพัฒนาด้านการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรเรียนยากใช้ได้เลยครับ  มีเคมี  ฟิสิกส์ ชีวะ  และก้อพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  ที่คณะนี้คะแนนน้อยทุกปีเกือบทุก ม ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับ แต่คนมักจะมองข้ามไปแค่นั้นเอง.  

วิศวกรรมอุตสาหกรรม
จัดเป็นวิศวกรที่จะเป็นต้องเรียนหรือมีความรู้ทางด้านบริหารมากกว่าวิศวกรสาขาอื่นๆ
วิศวกรประจำโรงงานเพื่อบริหารจัดการขบวนการของการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นที่ต้องการในทุกโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุสาหกรรมต่างๆ
วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน เครื่องจักร และการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้า โรงงานหนึ่งๆ อาจมีการผลิตสินค้าหลายประเภทหรือหลายรุ่น ดังนั้น วิศวกรอุตสาหการต้องวางผังการจัดการสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากๆ ต่อหน่วยเวลา และใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ คุ้มค่าที่สุดในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการผลิตทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เช่นประเทศไทยในปัจจุบัน จะมีความต้องการวิศวกรอุตสาหการเป็นจำนวนมาก.

วิศวกรรมเครื่องกล
เป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น
วิศวกรดูแลระบบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซและผลิตปิโตรเลียม โรงงานผลิตเหล็กเส้น โรงงานสิ่งทอวิศวกรการออกแบบ ติดตั้งและดูแลงานระบบปรับอากาศ และงานระบบท่อในโรงงานและอาคารต่างๆวิศวกร ตรวจวัดในอุตสาหกรรมการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนวางแผน ออกแบบและติดตั้งการเดินท่อส่งก๊าซและน้ำมัน เช่น บ.ยูโนแคล บ.เชลล์ บ.ปตท สำรวจ เป็นต้น วิศวกรเหล่านี้จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงมากเพราะนอกจากจะต้องใช้ความสามารถสูงแล้ว ยังต้องมีความเข้มแข็งอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและอันตรายได้
วิศวกรสำหรับโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์.

วิศกรรมเคมี
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการแปรรูปสารเคมีต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค เช่น วิศวกรออกแบบระบบให้แก่โรงงานทางด้านการแปรรูปเคมี.

วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
- วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ
- วิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษา วิศวกรของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ หรือเจ้าของบริษัท 
- ออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย
- ออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง     และระบบการจัดการขยะมูลฝอย
- วางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดูและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสะอาด.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานเพราะทุกธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิศวกรสามารถเลือกงานได้สามลักษณะคือ
วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่ายให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งงานคือบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรใหญ่และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท AT&T บริษัท ไอบีเอ็ม บริษัท SUN Microsystem บริษัท LUCENT Technology บริษัท CISCO เป็นต้น วิศวกรที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มีรายได้เงินเดือนสูงมาก
วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริษัทต่างๆ ระบบโครงข่ายของธนาคารและห้างสรรพสินค้น
วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ รับทำงานทั่วไปให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นวิศวกรที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการเองได้.


.......................................................................................................................
................................................................................................................
..................................................................................................
....................................................................................
....................................................................
.................................................
.................................
.....................
..........
..

         หลังจากที่ได้รู้จักกับคณะนี้แล้ว โอ้โห้นี่แหล่ะใช่เลย ความฝันไม่ได้มาหาเรา แต่เราตั้งหากที่จะต้องก้าวไปให้ถึงฝัน >,.< 

สำหรับคนที่สนใจ >> คลิ๊กเลย http://www.en.kku.ac.th/main/
ขขขอบคุณข้อมูลจาก >>http://soseity10.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
           

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

what is ipad ?

iPad เปิดตัวอวดโฉมเป็นครั้งแรกที่ ซานฟรานซิสโก ในวันที่ 27 มกราคม 2010 โดยมีนาย สตีฟ จ๊อบส์ ผู้บริหารบริษัทแอปเปิ้ล เป็นคนนำตัว iPad ออกมาให้โลกได้เห็นเป็นครั้งแรก ท่ามกลางบรรดาเหล่าสื่อมวลชนที่แห่กันมาทำข่าวกันคับคั่ง

มื่อ iPad เห็นครั้งแรก หลายคนนึกถึง จอคอมพิวเตอร์ บางคนคิดถึงกระจก ใครที่ชอบทางด้าน เทคโนโลยีอยู่แล้ว อาจจะคิดถึง iPhone และ iPod Touch ซึ่งก็ไม่ผิดจากความจริงเท่าไหร่ครับ 
แล้ว iPad คืออะไรกันล่ะ?
iPad นั้น พูดให้สั้นที่สุดต้องบอกว่า iPad คือ Tablet PC ครับ
แต่เราจะจำกัดความ iPad ด้วย Tablet PC สั้นๆก็คงไม่ถูกนัก 

iPad คือ Tablet PC ?
เรามาเริ่มกันที่ iPad คือ Tablet PC กันก่อนครับ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทุกท่านคงรู้จักกันดีนะครับ ตอนนี้เราใช้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นหลักในการทำงานมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเสียอีก  ทีนี้ถ้าเราเอาโน้ตบุ๊คมาหักครึ่ง เอาเฉพาะส่วนหน้าจอมาใช้งาน เอาคีย์บอร์ดทิ้งไป แล้วเปลี่ยนการพิมพ์บนคีย์บอร์ด มาพิมพ์บนหน้าจอ โยน เมาส์ทิ้งไป เปลี่ยนมาใช้นิ้วจิ้มบนหน้าจอแทน อะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะได้ คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสแบบพกพา ที่เราเรียกกันว่า Tablet PC ครับ
โดยพื้นฐานแล้ว Tablet PC ไม่มีอะไรแตกต่างจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คครับ เพียงแต่ไม่มีคีย์บอร์ด ไม่มีเมาส์ เท่านั้นเอง เรายังใช้งานโปรแกรมใน Windows XP , Windows Vista ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเวิร์ด เอ็กเซลล์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับ   iPad องก็จัดอยู่ในประเภท Tablet PC เช่นเดียวกันนะครับ การใช้งาน iPad จะไม่มีคีย์บอร์ด ไม่มีเมาส์ ทุกอย่างทำบนหน้าจอทั้งสิ้น มีรูปร่างสวยงาม น้ำหนักเบาพกพาได้ง่าย(680 กรัม)
แต่ iPad นั้นมีความแตกต่างจาก Tablet PC ทั่วไปที่เรารู้จักกันครับ เนื่องจากระบบปฏิบัติการของมันนั่นเองครับ


ระบบปฏิบัติการของ iPad

ใช้ตัวเดียวกับที่ใช้ iPhone ครับ เรียกกันว่า iPhone OS โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่าง iPad (ดังนั้น iPad คือ ทายาท iPhone?) เพราะฉะนั้น จุดเด่นที่เคยมีอยู่ใน iPhone ก็จะมีอยู่ใน iPad เกือบครบเลยครับ เรามาดูกัน
ipadiphone


 • Photo ลักษณะคล้ายโปรแกรมจัดการรูปทั่วไปนะครับ(เช่น ACD see) แต่มันพิเศษตรงที่ใช้นิ้ว สองนิ้วซูมเข้าซูมออกได้ครับ ประกอบกับที่รูปมันปรับตามหน้าจอที่เราหมุนเอียงได้
ipadphoto
 • iPod & Movie ฟังก์ชั่นในการดูหนังฟังเพลงบ้างนะครับ อย่างที่บอกว่าเป็นความสามารถหลักที่รับสืบทอดมาจาก iPhone โดยตรง สำหรับการดูหนัง ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ iPad นั้นรองรับการดูหนังระดับ Hidef 720p ด้วยนะครับ เรียกว่าชัดมาก สีสันสดทีเดียวเลย
ipadipod
 • Youtube นอกจากดูหนังฟังเพลง ที่มีอยู่ในเครื่อง iPad เองแล้ว เรายังสามารถใช้ iPad ดูวีดีโอที่ถูกโพสไว้ที่ Youtube ได้อีกด้วย
 • iBook ในยุคที่การอ่านเข้าสู่ดิจิตอลแล้ว iPad ก็ได้นำเอาการอ่านหนังสือมาใส่ไว้ในตัวมันด้วยเช่นกัน หนังสือค่ายดังๆในอเมริกาหลายเจ้า ก็จะทำหนังสือดิจิตอลมาสู่คลังหนังสือใน  iBook Store ให้เจ้าของ iPad สามารถ ซื้อหาหนังสือดิจิตอลในราคาที่ถูกกว่าปกติ นอกจาก iBook จะจำลองการอ่านหนังสือตามปกติแล้ว มันยังเพิ่มคุณค่าโดยใส่วีดีโอ และเสียงลงในหนังสือได้ลงตัวอีกด้วย
ipadibook
 • สำหรับการจัดการปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อ(contact) ก็สุดแสนน่าประทับใจ ใครที่ติดการใช้งาน Microsoft Outlook คงชอบหน้าตาปฏิทินของ iPad แน่ๆครับ และในรายชื่อผู้ติดต่อ นอกจากระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์แล้ว ยังสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ในรูปของพิกัดละติจูด ลองจิจูด เพื่อแสดงผลในแผนที่ของ google map ได้ด้วยครับ
ipadmail
 • Maps ฟังก์ชั่นนี้น่าจะเป็นที่คุ้นเคยสำหรับทุกท่านนะครับ Google Map ให้บริการด้านแผนที่ออนไลน์มานานแล้ว สำหรับ iPad ที่มีชิป GPS ติดมาด้วยสามารถทำงานเป็น อุปกรณ์นำทาง(Navigator) ได้ด้วยฟังก์ชั่น Maps นี้ครับ
 • iWork ฟังก์ชั่นงานเอกสาร Office สำหรับงานด้านเอกสารของ iPad แอปเปิ้ล ได้พัฒนาต่อจากโปรแกรมชุด iWork ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมงานออฟฟิศแบบเดียวกับ Microsoft Office ที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ Mac โดยพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแบบ Multi touchscreen ของ iPad และคงชื่อเดิมไว้ว่า iWork ซึ่งมีชุดโปรแกรม
Page(งานพิมพ์เอกสาร)
ipadwrite
Number   (งานสเปรดชีดแบบ เอ็กเซลล์)
ipadnumber
Keynote (งานนำเสนอแบบเดียวกับ พาวเวอร์พอยต์) แค่คิดว่าจะทำงานออฟฟิศบน iPad ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับ
ipadkn

 .................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ >>>> http://www.techmoblog.com/what_is_ipad/

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายงานตัว ว ว '

                           สวัสดีค๊าบบบบบทุกท่าน เเละคุณครูกนกรัตน์ ' :)
                         My name 's Apinya Sarawitee 5/8  E.I.S

............................................................
.....................................................
...........................................
...............................
....................
............
.......
...
.
                              ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อก  >,.<